Privacy Policy

Bed and Breakfast Rockanje aan Zee hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Bed and Breakfast Rockanje aan Zee houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

-        Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy policy;

-        Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

-        Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

-        Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

-        Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

-        Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Bed and Breakfast Rockanje aan Zee zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten

Persoonsgegevens van cliënten worden door Bed and Breakfast Rockanje aan Zee verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-        Administratieve doeleinden;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-        Boekingen beheren

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Bed and Breakfast Rockanje aan Zee de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-        Voornaam;

-        Tussenvoegsel;

-        Achternaam;

-        Telefoonnummer;

-        E-mailadres;

-        Geslacht

Uw persoonsgegevens worden door Bed and Breakfast Rockanje aan Zee opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

-        Financiële administratie : 7 jaar

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

-        Het verzorgen van de financiële administratie

-        Het verzorgen van webhosting (incl. email);

-        Het verzorgen van de boekingen

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

-        Alle personen die namens Bed and Breakfast Rockanje aan Zee van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

-        We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

-        We hebben de persoonsgegevens alleen opgeslagen op computers/servers waarbij zowel de beveiligingssoftware als het besturingssysteem ingesteld zijn om automatisch updates op te halen en te installeren;

-        Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

-        We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Privacy by design en Privacy by default.
De AVG stelt verplicht om invulling te geven aan de begrippen ‘Privacy by design’ en ‘Privacy by default’.

Privacy by design houdt in dat er al bij het ontwerpen van producten en diensten voor wordt gezorgd dat persoonsgegevens goed worden beschermd. Een ander aspect is dat er niet meer gegevens worden verzameld of gedeeld dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking. En tevens de gegevens niet langer worden bewaard dan nodig is voor het doel.

Privacy by default houdt in dat technische en organisatorische maatregelen
worden getroffen zodat standaard alleen die persoonsgegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn voor het bereiken van een specifiek doel. Er worden dus niet meer persoonsgegevens verzameld dan nodig, en de standaardinstellingen van een product of dienst gaan uit van minimale dataverzameling van alleen relevante persoonsgegevens.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Bed and Breakfast Rockanje aan Zee
www.bedandbreakfastrockanjeaanzee.nl

info@bedandbreakfastrockanjeaanzee.nl
0636487112